Thông báo mở các lớp Ngoại ngữ, Tin học học kỳ 1 năm học 2017 - 2018